საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

სამეცნიერო კონფერენცია 2022

საქართველოს უნივერსიტეტის თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს თეზისების მიღებას საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე

საქართველო და კავკასია - წარსული, აწმყო, მომავალი

კონფერენცია შერეულ ფორმატში - რეალურ და ონლაინფორმატში გაიმართება 2022 წლის 26-27 ნოემბერს და ეძღვნება პროფესორ თამაზ ბერაძის საიუბილეო თარიღს, იგი წელს 85 წლის გახდებოდა.

კონფერენციის მიზანი:

 • ქართველოლოგიის სხვადასხვა მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა;
 • ქართველ და უცხოელ მეცნიერებს შორის მჭიდრო სამეცნიერო კავშირების განვითარება;
 • ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევების ხელშეწყობა;

კონფერენციის სამეცნიერო მიმართულებები: 

 • ისტორია, წყაროთმცოდნეობა, ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია;
 • ფილოლოგია
 • ხელოვნებათმცოდნეობა
 • კულტუროლოგია

ძირითადი მოთხოვნები:

 • კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, მაგისტრებსა და დოქტორანტებს;
 • საკონფერენციო თემა უნდა შეიცავდეს მეცნიერულ სიახლეს და არ უნდა იყოს გამოქვეყნებული ან წაკითხული სხვა სამეცნიერო ღონისძიებაზე;
 • თეზისები უნდა გადმოიგზავნოს ქართულ და ინგლისურ ენებზე; მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს 250 სიტყვას;
 • კონფერენციის სამუშაო ენები: ქართული და ინგლისური. 

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • საკონფერენციო მოხსენების სათაური და კონფერენციაში მონაწილეობის თანხმობა უნდა დაადასტუროთ რეგისტრაციით (სარეგისტრაციო ფორმის შევსებით და კონფერენციაში მონაწილეობის საფასურის გადახდით), არა უგვიანეს 15 სექტემბრისა;
 • თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა - 2022 წლის 15 სექტემბერი;
 • შემოსული თეზისები გაივლის ანონიმურ რეცენზირებას; თეზისების მიღების დამადასტურებელ შეტყობინებას კონფერენციის საორგანიზაციო ჯგუფი დააგზავნის არაუგვიანეს 2022 წლის 30 სექტემბრისა.

კონფერენზიაზე რეგისტრაციის თანხა შეადგენს: საქართველოს მოქალაქეებისთვის 70 ₾ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის 100 $

კონფერენციის საბანკო ანგარიში: GE20BS0000000022036069

 

გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა და რეგისტრაციის თანხის გადახდის ქვითართან ერთად გადმოგვიგზავნოთ შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: [email protected]

 

დამატებითი ინფორმაცია

სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილე პირთა თეზისები დაიბეჭდება, ხოლო ელექტრონული ვერსია აიტვირთება სამეცნიერო კონფერენციის ვებ-გვერდზე; ასევე, დაიბეჭდება  სამეცნიერო კონფერენციაზე წარდგენილი თემები და ელექტრონული ვერსია განთავსდება კონფერენციის გვერდზე.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველოს უნივერსიტეტის თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი ქეთი ქიმერიძე [email protected]

 

მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 77 ტელ.: 2 55 22 22

 

 

 

 

Scientific Conference 2022

Tamaz Beradze Institute of Kartvelology of the University of Georgia announces the acceptance of abstracts at the international scientific conference

Georgia and the Caucasus - past, present, future

The conference will be held in mixed format - real and online format on November 26-27, 2022 and is dedicated to the anniversary of Professor Tamaz Beradze, he would have turned 85 this year.

Purpose of the conference:

 • Promoting scientific research in various fields of Kartvelology;
 • Development of close scientific ties between Georgian and foreign scientists;
 • Promoting interdisciplinary and intercultural research;

 

Scientific directions of the conference:

 • History, Source Studies, Ethnology, Anthropology;
 • Philology
 • Art History
 • Culturology

 

Basic requirements:

 • The conference is open to individuals with academic degrees, masters and doctoral students;
 • The conference topic should contain scientific news and should not be published or read at another scientific event;
 • Abstracts should be submitted in Georgian and English; The volume should not exceed 250 words;
 • Working languages ​​of the conference: Georgian and English.

 

Important dates:

 • The title of the conference report and the consent to participate in the conference must be confirmed by registration (by filling out the registration form and paying the conference fee), no later than September 15;
 • Deadline for submission of abstracts - September 15, 2022;
 • Submitted abstracts will undergo anonymous review; Notice of receipt of abstracts will be sent by the Conference Organizing Group no later than September 30, 2022.

 

The registration fee for the conference is: 70₾  for Georgian citizens; 100 $ for foreign citizens

Conference Bank Account: GE20BS0000000022036069

 

Please fill in the registration form and send it with the receipt of the registration fee to the following e-mail address: [email protected]

 

Additional information:

The abstracts of the participants in the scientific conference will be published, and the electronic version will be uploaded on the website of the scientific conference; Also, the topics presented at the scientific conference will be published and an electronic version will be posted on the conference page.

Contact information:

 

Keti Kimeridze, Researcher at Tamaz Beradze Institute of Kartvelology, University of Georgia, [email protected]

 

Address: Tbilisi, m. Kostava 77 Tel .: 2 55 22 22

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა