საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ოქმები

სხდომის ოქმი N 1

სხდომის ოქმი N 2

სხდომის ოქმი N 3

სხდომის ოქმი N 4

სხდომის ოქმი N 5

სხდომის ოქმი N 6

სხდომის ოქმი N 7

სხდომის ოქმი N 8

სხდომის ოქმი N 9

სხდომის ოქმი N 10

სხდომის ოქმი N 11

სხდომის ოქმი N 12

სხდომის ოქმი N 13

სხდომის ოქმი N 14

სხდომის ოქმი N 15

სხდომის ოქმი N 16

სხდომის ოქმი N 17

სხდომის ოქმი N 18

სხდომის ოქმი N 19

სხდომის ოქმი N 20

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა