საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

პუბლიკაციები

პიროვნება პუბლიკაცია გამომცემლობა გამოცემის თარიღი გამოცემის ტიპი სკოლა/ინსტიტუტი თანამდებობა დეპარტამენტი
ღუდუშაური თინა ხის საკრალიზაციის ზოგიერთი ასპექტი კავკასიის ხალხებში საერთაშორისო სიმპოზიუმი- ქრისტიანობა: წარსული, აწმყო, მომავალი, მოხსენებათა კრებული 2009 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა კერა-საკრალური ცენტრის სიმბოლო მთიელთა რელიგიურ აზროვნებაში კულტურის ისტორიისა თეორიის საკითხები XVI 2009 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ხის საკრალიზაციის პრობლემები კავკასიაში (გერმანელ ავტორთა მონაცემების მიხედვით) კულტურის ისტორიისა თეორიის საკითხები XV 2009 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა საქართველო XVII-XX საუკუნეების გერმანულენოვან სამეცნიერო ლიტერატურაში( ბიბლიოგრაფია) თსუ 2009 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა Динамика синкретизации религиозного мышления грузинских горцев ( хевсурские верования) Научная мысль Кавказа 2009 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა კახეთი, ვაშლოვანისა და ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები (ადგილობრივი მოსახლეობის წეს-ჩვეულებები და მათთან ურთიერთობის წესები) თბილისი 2008 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანელ მეცნიერთა ცნობები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ (მონოგრაფია) თსუ 2007 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ხის კულტი კავკასიის ხალხებში (გერმანელი მეცნიერის კ. ჰანის მასალების მიხედვით), კრებული `ქართული ეთნოლოგია 2007 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა კულტურის სივრცობრივი გავრცელების თეორია ანთროპოლოგიაში თსუ 2005 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ფუნქცონალიზმი, როგორც კულტურის კვლევის მეთოდი საქართველოს უნივერსიტეტი 2005 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ქართველი მთიელების რელიგიური ისტორიიდან ( სვანური და ხევსურული წარმოდგენები საიქიო ცხოვრების შესახებ. მე-19 საუკუნის ბოლოს ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი) გერმანულ ენაზე გეორგიკა 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ხალხური აგრარული დღესასწაულები საქართველოში თბილისი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა საიქიო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში საქართველოს უნივერსიტეტი 2003 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა К вопросу определения функции культовых деревьев на Кавказе საერთაშორისო კონფერენციის "კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორი" მასალები 2002 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა Некоторые аспекти этнокультурной жизни сельджуков საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული 2000 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ფ. ბოასი _თანამედროვე ანთროპოლოგიის არქიტექტორი თსუ 1999 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა Heilige Haine und Bäume bei den Völkern des kaukasus Kaukasische Post 1997 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა Die Vorstellungen der Svanen über Leben nach dem Tode Kaukasische Post 1996 ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნოსელის ”გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების” ქართული რედაქციები თსუ 2001
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნეოკესარიელის ”ეკლესიასტეს მეტაფრასის” ძველი ქართული თარგმანი უნივერალი 2011 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ნიკოლოზ გულაბერისძის აღწერა სვეტისა ცხოველის სასწაულებისა საქართველოს საპატრიარქო 2010 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ძველქართულ-ძველბერძნული საღვთისმეტყველო_თეოლოგიური დოკუმენტირებული ლექსიკონი - I - II ტომი ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა 2010 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ქართულ-ბიზანტიური ლიტერატურული ურთიერთობების კვლევის ისტორია თსუ ქართულ-საზღვარგარეთული ლიტერატურული ურთიერთობების ს/კ ლაბორატორია, (http://www.kartvfund.org.ge/ 2010 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა სარწმუნოების სიმბოლო (,,მრწამსი~) გრიგოლ ნოსელის ,,გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრებაში'' თსუ გამომცემლობა 2009
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნოსელის `გრიგოლ საკვირველთმოქმედის ცხოვრების~ ქართული თარგმანის მიმართება ბერძნულ ორიგინალთან თსუ გამომცემლობა 2009
მრევლიშვილი ნანა ხატი ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ლოგოსი 2008
მრევლიშვილი ნანა აწ ზმნიზედა და მისგან ნაწარმოები ფორმები გრიგოლ აკრაკანტელისა და ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელი ეკლესიასტეს განმარტების ქართულ თარგმანებში პერსპექტივა 2008
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათური თარგმანები ინტელექტი 2008
მრევლიშვილი ნანა დროის კატეგორიის გამომხატველი ძირითადი ტერმინოლოგია ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ინტელექტი 2008
მრევლიშვილი ნანა სიტყვაწარმოების მოდელები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ინტელექტი 2007
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტე და მისი კომენტატორები ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა უცხოენოვანი ლექსიკა და ანთროპონიმები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა სახე ლექსემა და მისგან ნაწარმოები ტერმინები ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში გეოპრინტი 2006
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიატეს განმარტებათა გელათური თარგმანების მთარგმნელის საკითხი თსუ გამომცემლობა 2006
მრევლიშვილი ნანა ტერმინი ჯერჩინება არსენ იყალთოელთან და ეკლესიასტეს განმარტებათა გელათურ თარგმანებში ლიტინსტიტუტი 2006
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტეს ოლიმპიოდორე ალექსანდრიელისეული თარგმანება და კატენები ლიტინსტიტუტი 2006
მრევლიშვილი ნანა გრიგოლ ნეოკესარიელის ეგზეგეტიკური თხზულების - ეკლესიასტეს მეტაფრასის - ქართული თარგმანი ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა კაი ყმის ორი მოდელი `ალუდა ქეთელაურის~ მიხედვით ინტელექტი 2006
მრევლიშვილი ნანა ნიკოლოზ გულაბერისძის სვეტიცხოვლის საკითხავი ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა ანა კალანდაძის პოეზია ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა ძველი ქართული ლიტერატურის სწავლების სპეციფიკა თანამედროვე სკოლაში ინტერნეტსაიტი http://litinstituti.ge/skola 2005
მრევლიშვილი ნანა თარგმანის პრობლემა ძველ საქართველოში და საკითხის კვლევის ძირითადი მეთოდოლოგიური ასპექტები ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა პერსონაჟის სტრუქტურული ტიპის მოდალობის პრინციპისა და ინტერპრეტაციის საკითხისათვის ლიტინსტიტუტი 2005
მრევლიშვილი ნანა Dialogue Between Cultures: Some Aspects of Antique and Christian Worldviews Litinfo; Georgian Electronic Journal of Literature; Issue 4 2003
მრევლიშვილი ნანა Pseudo-Mitrophane the Smyrn or Pseudo Grigol Akrakanteli (for About the Authorship of one texts of the Exegesis of Ecclesiastes Litinfo, Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 4, Issue 2 http://www.litinfo.ge 2003
მრევლიშვილი ნანა Mrevlishvili, Nana - 'The Interpretation of a fictional character (according to “Host and Guest” by Vazha-Pshavela) Litinfo, Georgian Electronic Journal of Literature, Volume 5, Issue 2 http://www.litinfo.ge 2002
მრევლიშვილი ნანა იაკობ ხუცესის ,,შუშანიკის წამების’’ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება თსუ გამომცემლობა 2012 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭულუხაძე ალექსანდრე ირანის ისტორიის შესახებ საქართველოს არქივებში დაცული ისტორიული დოკუმენტების ჩამონათვალი, ტომი I, (სპარსულ ენაზე) ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2011
ჭულუხაძე ალექსანდრე ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები საქართველოში . 2011
ჭულუხაძე ალექსანდრე შაჰნამეს ქართული ვერსიები . 2010
ჭულუხაძე ალექსანდრე საქართველოს აზერბაიჯანული მოსახლეობა . 2010
ჭულუხაძე ალექსანდრე არანი და მდინარე არაქსის აუზის რეგიონები ქართულ ისტორიულ წყაროებში . 2009
ჭულუხაძე ალექსანდრე საქართველოსა და ირანის კულტურული ურთიერთობები XI-XIII სს-ში . 2009
ჭულუხაძე ალექსანდრე ირან-საქართველოს ურთიერთობები უძველესი დროიდან VI ს-ის ბოლომდე ირანულიდან ნასესხები ლექსიკის მონაცემთა საფუძველზე . 2009
ჭულუხაძე ალექსანდრე ტერმინ "ერის" ეტიმოლოგია და სემანტიკა უძველეს ქართულ წყაროებში . 2004
ჭულუხაძე ალექსანდრე *za((y)w) ძირის ეტიმოლოგიისათვის ქართულში . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე რუბენ აბრაჰამიანი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე ოლგა არზუმანიანი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე მზია ანდრონიკაშვილი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე კონსტანტინე ფაღავა . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე თეო ჩხეიძე . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე ლეო ხეთაგუროვი . 2003
ჭულუხაძე ალექსანდრე თენგიზ გორელიშვილი . 2003
ბერიკაშვილი დავით ქართველ ტომთა რელიგიური რწმენა-წარმოდგენები ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანაში საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. არქეოლოგიური ჟურნალი II. . 2011
ბერიკაშვილი დავით ზემო იმერეთის ადრე და შუა ბრინჯაოს ხანის სამარხთა პერიოდიზაცია საქართველოს სახელმწიფო ხელოვნების მუზეუმი. არქეოლოგიური ჟურნალი III. 2011
ბერიკაშვილი დავით აღმოსავლურ და დასავლურქართული კულტურების შეხვედრა ზემო იმერეთის ტერიტორიაზე ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. არქეოლოგიური ჟურნალი III. 2010
ბერიკაშვილი დავით ქვემო წყლულეთის ეკლესიის არქეოლოგიური გათხრები ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი. არქეოლოგიური ჟურნალი IV. 2010
ბერიკაშვილი დავით სამთავისის მონასტრის ზეთსახდელი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. არქეოლოგიური ჟურნალი V. 2010
ბერიკაშვილი დავით დუმალას კოშკისა და ახაშმურის ნამოსახლარის არქეოლოგიური გათხრები საქართველოს ეროვნული მუზეუმი. არქეოლოგიური ჟურნალი . 2008
ბერიკაშვილი დავით არქეოლოგიური გათხრები სოფ. ქვემო ბერეთისაში საქართველოს სახ. ხელოვნების მუზეუმი. ნარკვევები IX. 2006
ბერიკაშვილი დავით ზემო იმერეთის ადრებრინჯაოს ხანის ნამოსახლარები საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ნარკვევები VIII. 2005
ბერიკაშვილი დავით ჯიეთის შუაბრინჯაოს ხანის ნამოსახლარისა და მოდინახის შუაბრინჯაოს ხანის სამარხთა ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმის ნარკვევები X 2004
ბერიკაშვილი დავით სამთავისის ბაზილიკის კრიპტის არქეოლოგიური გათხრები აკად. დ. მუსხელიშვილის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საიუბილეო გამოცემა. ,,ანალები" III. 2004
ბერიკაშვილი დავით კერამიკული სახელოსნო სამთავისიდან ვ. სილოგავას ხსოვნისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სტატიათა კრებული. 2004
ბერიკაშვილი დავით ანტეფიქსები და კრამიტები სამთავისის სამონასტრო კომპლექსიდან საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მოამბე II. 2003
ბერიკაშვილი დავით ყვირილის ხეობის არქეოლოგიური ექსპედიციის მიერ ჩატარებული სამუშაოები კაცხის სამონასტრო კომპლექსში, ნავარძეთის ბორცვსა და სოფელ პერევისაში საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, აკად. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი 2002 ჟურნალი-გაზეთი
ბერიკაშვილი დავით არქეოლოგიური გათხრები თხოთის მთაზე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2012 ჟურნალი-გაზეთი
ღუდუშაური თინა ქართველ მთიელთა რელიგიური აზროვნების სინკრეტიზაციის დინამიკა საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა საიქიოო დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა რელიგიურ წარმოდგენებში( ქართულ-გერმანული მასალის შედარებითი ანალიზი) უნივერსალი 2012 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა კლიფორდ გირცი-ინტერპრეტაციული ანთროპოლოგია უნივერსალი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა საკრალური ხის რელიგიურ-პრაქტიკული ასპექტები კავკასიაში-ქართველი და გერმანელი ავტორების მონაცემების შედარებითი ანალიზი David Publishing Company 2013 ჟურნალი-გაზეთი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ბერიკაშვილი დავით დოდორქის მონასტრის არქეოლოგიური გათხრები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2013 ჟურნალი-გაზეთი
მრევლიშვილი ნანა ლიტერატურული წერილები გლობუსი 2013 წიგნი(სამეცნიერო)
ბერიკაშვილი დავით არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ბერიკაშვილი დავით არქეოლოგიური გათხრები თხოთის წმ. ნინოს ეკლესიაზე საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 2014 ჟურნალი-გაზეთი
ბერიკაშვილი დავით ალავერდის მონასტრის სტრატიგრაფია და ქრონოლოგია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 2014 ჟურნალი-გაზეთი
ღუდუშაური თინა საკრალური ცენტრი და მისი სიმბოლიკა მოხევურ ტრადიციაში, 2017 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ეთნიკურობის ცნება ანთროპოლოგიაში(დეფინიცია, მიდგომები, თეორიები)- საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა ანთროპოლოგიური მოძღვრებების ისტორიიდან( სოციალური ანთროპოლოგია), საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა სამყაროს ცენტრი და მისი სიმბოლიკა ქართველ მთიელებში, საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა იდენტობის მარკერები შუა საუკუნეების ქართული ისტორიული წყაროების მიხედვით(ქართლის ცხოვრება), უნივერსალი 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ბერიკაშვილი დავით არქეოლოგიური და საკონსერვაციო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები ალავერდში ალავერდის ეპარქია 2016 ჟურნალი-გაზეთი
ბერიკაშვილი დავით Landscape Archaeology in Southern Caucasia. OREA#8. Samshvilde: Multidisciplinary Approaches to a Historical City of Central Transcaucasia VERLAG DER OSTERREICHISCHEN ACADEMIE DER WISSENSCHAFTER. AUSTRIAN ACADEMY OF SCIENCE PRESS. 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით Historic City of Georgia - Samshvilde. Contributions of General Assembly 2016. 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით ,,არქეოლოგიური გათხრები სამშვილდეში 2017 წელს'' საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით ,,ნეოლითური ქვის ინდუსტრია სამშვილდედან'' საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით ,,ახლად აღმოჩენლი გვიანი ბრინჯაოს ხანის სამარხი სამშვილდის ციტადელიდან'' საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით ,,სამშვილდის განძი'' საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2019 მონოგრაფია
ბერიკაშვილი დავით The first archaeometric characterization of obsidian artifacts from the archaeological site of Samshvilde (South Georgia, Caucasus) Archaeological and Anthropological Sciences. Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2019 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა გლეხობა დასავლეთ საქართველოში XV-XVIII საუკუნეებში "მეცნიერება" 1979 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის ცხოვრება, წიგნი I "ზვარი" 1992 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის სამეფო VI საუკუნეში (პოლიტიკური ისტორიის საკითხები) საქართველოს მაცნე 1997 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა მარი ბროსე "ქართლის ცხოვრების" მკვლევარი 1997 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის ცხოვრება, წიგნი II "ნეკერი" 1998 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა სახელწოდებების: "მეფეთა ცხოვრებისა" და "ქართლის ცხოვრების" ურთიერთმიმართების საკითხისათვის. თსუ 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ტერმინების: "ვრაც", "გუგარქისა" და "გუგარე ლის" შინაარსის განმარტებისათვის იოანე დრასხა ნაკერტელის "სომხეთის ისტორიაში". 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა კავკასიის უძველესი პოლიტიკურ-გეოგრაფიული აღწერილობა და მისი შედგენის დრო. 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის სამეფო VII-VIII საუკუნეების მიჯნაზე (პოლიტიკური ისტორიიდან) თსუ-ს გამომცემლობა ახალციხეში 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართულ-ალბანური საეკლესიო ურთიერთობების ისტორიიდან VII-VIII საუკუნეებში 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართველთა ეთნოგენეზის საკითხი "ქართლის ცხოვრებისა" და "მოქცევაი ქართლისას მიხედვით. 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა The Politikal Map of Caukasia of 7th-8th c.c. According to an Ancient Georgian Geographical Work 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი "ქართლის ცხოვრებისა" და მოქცევაი ქართლისას" მიხედვით 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა კავკასია - წარსული და მომავალი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ერისმთავრები მირი და არჩილი და "ქართლის ცხოვრება" საქართველოს საპატრიარქო 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა "ქართლის ცხოვრება" და საქართველოს ისტორიის უძველესი პერიოდი (ქართლოსიდან მირიანამდე) საქართველოს მაცნე 2001 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის სამეფოს წარმოშობა უძველესი ქართული საისტორიო თხზულებების მიხედვით საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა მირიანი ქართლის პირველი ქრისტიანი მეფე და მისი წარმომავლობის საკითხი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა შუა საუკუნეების ქართული ისტორიოგრაფიის ერთი ტიპიური ხარვეზის შესახებ ისტორიის ინსტიტუტი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ბაგრატიონთა წარმოშობის საკითხისათვის (ლეგენდა და სინამდვილე) 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა "ამაზასპის ცხოვრების" შედგენილობის საკითხისათვის თსუ 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორია, წიგნი I, ანტიკური ხანა და შუა საუკუნეები საქართველოს მაცნე 2003 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორიული ატლასი საქართველოს მაცნე 2003 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა The Great Silk road and Georgia 2003 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
სანაძე მანანა Александр Македонский и царь Картли (Иберии) ПарсманПарнаваз 2002 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის ერისმთავრები VI-VIII საუკუნეებში 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ბაგრატიონთა ისტორიოგრაფიული მემკვიდრეობიდან 2003 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა VIII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და ეგრისის პოლიტიკური ისტორიიდან ისტორიის ინსტიტუტი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა გრიგოლ ბაკურიანისძის წარმომავლობის შესახებ ისტორიის ინსტიტუტი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა Caucasus The First Sovereign of Achaemenids, Cyrus, and “Life of Kartli’s” Nimrod The University of Georgia Publishing House 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა On the Descent of Grigol Bakurianisdze (the Son of Bakur) The University of Georgia Publishing House 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა Mirian the First Christian King of Kartli (Eastern GeorgianKingdom) and the Issue of His Descent The University of Georgia Publishing House 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა The Achaemenids in Georgia According to The Georgian Chronicle The University of Georgia Publishing House 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა The Dates of the Reign of Vakhtang Gorgasali The University of Georgia Publishing House 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ბაგრატიონთა საგვარეულო - მითი და რეალობა საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ქართლის ცხოვრების უძველესი ნაწილის ქრონოლოგია საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა „ქართლის ცხოვრების“ შედგენილობის საკითხი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა „ქართველთა ცხოვრების“ ზოგიერთი ადგილის გაგებისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ზოგიერთი ძველი ქართული გეოგრაფიული ტერმინისა და ტოპონიმის განმარტებისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა ვახტანგ გორგასლის მეფობის გადათარიღებისათვის საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა „ქართლის ცხოვრება“ და საქართველოს ეკლესია საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში (ერთ წიგნად) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2012 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა VI ს. ისტორიული ქრონიკა „დავითი და კოსტანტინეს წამებაში“ საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორიული ატლასი - აფხაზეთი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I (ორ წიგნად) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II (ორ წიგნად) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა საქართველოს ისტორია (სალექციო კურსი) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში II (2) (მეთოდოლოგიური აპარატით) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა შესავალი მსოფლიო ისტორიაში I (2) (მეთოდოლოგიური აპარატით) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 წიგნი(სახელმძღვანელო)
სანაძე მანანა ქართლის მეფეების და პატრიკიოსების ქრონოლოგია (ქართველთა ცხოვრება წიგნი III) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2016 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა შესავალი ქართველთა ცხოვრებაში (ქართველთა ცხოვრება წიგნი I) საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2019 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ბებოს ზღაპრები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 წიგნი(მხატვრული)
სანაძე მანანა ბებოს ზღაპრები, წიგნი II საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 წიგნი(მხატვრული)
ღუდუშაური თინა საკრალური ცენტრი ქართულ ეთნოგრაფიულ ტრადიციაში მერიდიანი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
გაგოშიძე გიორგი XIII საუკუნის დარბაზული ეკლესია ქვემო ქართლიდან საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1984 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართლის ხუროთმოძღვართუხუცესი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1998 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართველ მლოცველთა წარწერები იერუსალიმის უფლის საფლავის კარიბჭეზე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია 1992 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი სანაჰინის მონასტრის მაცხოვრის ტაძრის თარიღისათვის შ.ანირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 1996 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Cebelda 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Gveldesi 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Opiza 1999 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი წყალსადენის კერამიკული მილი ასომთავრული წარწერით შ.ანირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 2000 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი საწერელი გუნიაყალიდან შ.ანირანაშვილის სახელობის საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Georgian Churches Dedicated to St, Sabas the Purified Orientalia Lovaniensia Analecta 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართული ქრისტიანული თემი წმინდა მიწაზე. წმინდა მიწის ქართული წარწერები. - 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი Preliminary Report on Archaeological Excavationsin Sophtades, Cyprus: Pre-Byzantine Pottery. 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი დავით აღმაშენებლის დროინდელი წარწერები სამშვილდის დარბაზულ ეკლესიაზე კავკასია აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. II, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, მიძღვნა ზაზა ალექსიძის დაბადების 85 წლისთავისადმი. 46-67 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Fragment of a Ceramic Vessel with an Ancient Georgian Inscription Discovered at Dariali Fort 2020 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი The Newly Rock Carved Domed Church of Dodorka Monastery. 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Georgian Churches in Larnaka District (Alaminos/Sophtades Area, Cyprus) 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქართული წარწერები თრუსოსა და მნის ხეობაში 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი ტაო კლარჯეთი, ისტორიულ-კულტურული ნარკვევი. არტანუჯი 2018 მონოგრაფია
გაგოშიძე გიორგი ატენის სიონის აღდგენითი სამუშაო X საუკუნის მიწურულს (თოდოსაკი და მისი ამქარი) 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ეპიტაფია კალაურის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მონასტრიდან 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ნიქოზის საეპისკოპოსო საყდრის ძველი კანკელი. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ღალიის ქართველთა მონასტერი (გამოფენის კატალოგი) სეზანი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Katskhi Pillar 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Paleografphic Study of the Georgian Tombstone From Khirbat Umm Leisun, Jerusalem 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ალავერდი 2015 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი Jerusalem in Medieval Georgian Art 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ვერცხლის თასი ჭერმისხევიდან 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Древняя Грузинская кадильница в собрании Музеев Московского Кремля 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ღალია. ქართველთა მონასტერი კუნძულ კვიპროსზე სეზანი 2014 მონოგრაფია
გაგოშიძე გიორგი Georgian Inscriptions in the Holy Land 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი A Georgian Inscription in Umm Leisun 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა საღვთისმეტყველო-თეოლოგიურ ტერმინთა ძირითადი სტრუქტურული მოდელები გიორგი მთაწმიდელთან ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა 2012 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა სივრცის ონტოლოგიური კატეგორია და აგიოგრაფიული ტექსტი იოანე საბანისძის აბოს წამების მიხედვით თსუ გამომცემლობა 2016 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა რწმენა, ცოდნა და განათლების სისტემა „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში“ თსუ გამომცემლობა 2018 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა „სერაპიონ ზარზმელის ცხოვრების“ სტრუქტურულ-კომპოზიციური თავისებურება თსუ გამომცემლობა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა Vathtang VI – Christian-Muslim Relation: A Biblio-graphical History1500-1800 University of Birmingham 2019 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა ილია ჭავჭავაძის „განდეგილის“ კონცეპტის გააზრებისათვის ლიტერატურის ინსტიტუტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი საფარის მამათა მონასტერი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ჯაყისმანის მამათა მონასტერი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი საყუნეთის წმ. გიორგის ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თმოგვის ციხის წმ. მარინეს გუმბათიანი ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ზედა თმოგვის ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ზემო ნიალას ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თისელის ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის დარბაზული ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი დოდორქის მონასტრის ახლადგამოვლენილი კლდეში ნაკვეთი გუმბათიანი ეკლესია 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი ქვასა და ხეზე კვეთილობა 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თხოთის მთის წმ. ნინოს ეკლესიის ქართული ეპიგრაფიკის ახლადაღმოჩენილი ნიმუშები 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი თხოთის მთის წმ. ნინოს ეკლესიის ქართული ეპიგრაფიკის ახლადაღმოჩენილი ნიმუშები 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი Mtskheta-Georgiasn Jerusalem, Svetitskhoveli 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
გაგოშიძე გიორგი იშხნის გუმბათის ყელის შელესილობაზე გამოვლენილი ძველი ქართული მინაწერები და გუმბათის კონსტრუქციის დეტალები 2016 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
გაგოშიძე გიორგი დავით კურაპალატი და წმ. სვიმეონ მესვეტის კულტი საქართველოში 2012 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჭუმბურიძე დოდო მიხეილ ხელთუფლიშვილი: ცხოვრებისა და მოღვაწეობის უცნობი დეტალები საქართველოს სახელმწიფო არქივის მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია „არქივთმცოდნეობა, წყაროთმცოდნეობა - ტენდენციები და გამოწვევები“, კონფერენციის მასალები, 2022. 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული ვითარების ასახვა 1900-იანი წლების ქართულ დემოკრატიულ პრესაში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „პარტიულ და სახელმწიფოებრივ ინტერესთა კონფლიქტი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პოლიტიკურ ემიგრაციაში (კიტა ჩხენკელის წერილების მიხედვით);~ ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, თბილისი,2021, გვ. 63-99 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „საინგილოს მოსახლეობის ეთნიკურ-კულტურული იდენტობის საკითხი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ პუბლიცისტიკასა და ნარატიულ წყაროებში~. „კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, XXI, თბილისი, 2021. გვ. 146-172 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ეპიდემიებისა და პანდემიების სოციალურ-პოლიტიკური ასპექტები საქართველოში რუსეთის იმპერიული პოლიტიკის კონტექსტში “ თსუ გამომცემლობა, 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო კავკასიაში რუსეთის გეოპოლიტიკური და ექსპანსიონისტური პოლიტიკის მთავარი ასექტები მთავარმმართებელ ალექსი ერმოლოვის დროს (1816-1827) გამომცემლობა „უნივერსალი“ 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ნავსადგური და საბაჟო საერთაშორისო და სამეზობლო გეოსტრატეგიულ პოლიტიკის კონტექსტში (1920 წელი) თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის კავკასიური პოლიტიკა მე-19 სუკუნის 20-იან წლებში: გენერალი ივანე პასკევიჩი საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2019 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელის მოგონება ვარლამ ჩერქეზიშვილზე გამომცემლობა უნივერსალი 2019 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელი: სახელმწიფო მოღვაწე, დიპლომატი, მამულიშვილი გამომცემლობა უნივერსალი 2018 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო რუსი ისტორიკოსი ნიკალაი დუბროვინი ქართლ-კახეთში 1802 წლის წინააღმდეგობრივი მოძრაობის შესახებ გორის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, ენციკლოპედია-ლექსიკონი თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2021 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო „რატომ არ რის ლექსი _ „საფლავი მეფის ირაკლისა“ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოლიტიკური ორიენტაციის გამომხატველი“ თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს ისტორიული მიწების საკითხი და პირველი მსოფლიო ომი საქართვრლოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო 1802 წლის დიდი წინააღმდეგობრივი მოძრაობის შეფასებისათვის გამომცემლობა უნივერსალი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო კონსტანტინე გამსახურდიას სამი წერილი აკაკი ჩხენკელისადმი გამომცემლობა უნივერსალი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „სოლომონ დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18- 21-ე საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“. გამომცემლობა „მერიდიანი“ 2016 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო „საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა მე-18- 21-ე საუკუნეებში (სამეცნიერო ლიტერატურისა და დოკუმენტების მიხედვით)“. II_ ტომი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, 2016 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო საარქივო დოკუმენტები საქართველოს ეკლესიის მდგომარეობის შესახებ (1925-1927 წ. წ. ) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების სახელოვნებო კომისია გამომცემლობა უნივერსალი 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმში 1924 წლის აჯანყების ისტორიიდან“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „აკაკი ჩხენკელის ბოლო დღიური (1951-1958)“ 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საიმონ-სებაგ მონტეფიორეს ნაშრომი - „პოტიომკინი“ გამომცემლობა უნივერსალი 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელის შეხვედრები გერმანელ დიპლომატებთან _ მიულერთან, ბერენბერგ გოსლართან და შტამერთან 1921 წლის მაის-ივნისში გორის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ზოგიერთი დეტალი საზღვარგარეთ 1924 წლის აჯანყების გამოძახილისა და ქართული ემიგრაციის თვალსაზრისის შესახებ გამომცემლობა უნივერსალი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის იმპერატორები საქართველოში გამომცემლობა უნივერსალი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი ჩხენკელი და აჭარის საკითხი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლის რაფიელ ივანიცკი-ინგილოს მოღვაწეობა ევროპაში 1923-1924 წლებში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო პირველ მსოფლიო ომთან დაკავშირებული ორი დოკუმენტი გამომცემლობა უნივერსალი 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და საზღვრების საკითხი პირველი მსოფლიო ომის ბოლოს. ქუთაისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2015 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო თურქიზმის ლიდერები და საქართველო მე-20 საუკუნის ათიან წლებში. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის კოლონიური ეკონომიკური პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოში (მე-19 საუკუნის პირველი ნახევარი) გამომცემლობა უნივერსალი 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო 1898 წლის საქალაქო თვითმმართველობის არჩევნები ბათუმში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის ლიბერალ-დემოკრატი არისტოკრატია საქართველოსა და კავკასიის შესახებ. გამომცემლობა უნივერსალი 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გლობალიზაცია, მისი ეროვნულ-კულტურული ასპექტები და ეროვნული იდენტობის საკითხი მე-20--21-ე საუკუნეების საქართველოში. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იაკობ გოგებაშვილის ეროვნულ კონცეფციაში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2014 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ბრძოლები ბოლშევიკური საოკუპაციო რეჟიმის წინააღმდეგ 1921-1924 წლებში. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და ახალი საგანმანათლებლო პოლიტიკა მე-19 საუკუნეში გამომცემლობა უნივერსალი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გენერალ-მაიორ გოტლიბ ტოტლებენისა და მის თანმხლებ ოფიცერთა შეთქმულებითი გეგმები ერეკლე II -ის წინააღმდეგ (წერილობითი წყაროებისა და XIX საუკუნის პრესის მიხედვით). გამომცემლობა უნივერსალი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რეპუბლიკის ანტისმთავრობო პრესაში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ალექსანდრე ზაქარიაძის მემუარები _ „საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა“ და მისი სამეცნიერო ღირებულება თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გრიგოლ ლორთქიფანიძე (1881-1937). გამომცემლობა „არტლაინსის აკადემიური წიგნები“ 2012 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ისტორიული პორტრეტები, წერილები. გამომცემლობა უნივერსალი 2012 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო ვასილ წერეთლის ისტორიული პორტრეტისათვის. 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსი მეფისნაცვლების _ მიხეილ ვორონცოვისა და ალექსანდრე ბარიატინსკის თბილისში ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ზოგერთი დეტალი. გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2012, 1(11), გვ.23-39. 2012 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული არმიის გენერალი ივანე ანდრონიკაშვილი (1798-1868) გამომცემლობა უნივერსალი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ნიკო ხიზანაშვილის ღვაწლის შესახებ. გამომცემლობა უნივერსალი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსეთის აგრესია საქართველოს წინააღმდეგ 1918-1924 წლებში და ჟურნალი „მხედარი“ 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართველ მაჰმადიანთა ბრძოლა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მე-20 საუკუნის დასაწყისში. 2011 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჭუმბურიძე დოდო აკაკი წერეთელი და საქართველოს ისტორიის საკითხები. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო პლატონ იოსელიანი გიორგი სააკაძის შესახებ. გამომცემლობა უნივერსალი 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული კოლონიზაცია აფხაზეთში და დასახლება პარნაუთი. გამომცემლობა უნივერსალი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული დასახლებები აფხაზეთში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. გამომცემლობა უნივერსალი 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსი და სხვა უცხოელი მიწათმფლობელები ბათუმში მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2010 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო მარტყოფისა და მარაბდის ბრძოლები. საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2010 წიგნი(პოპულარული)
ჭუმბურიძე დოდო ქაქუცა ჩოლოყაშვილი_ საქართველოს ეროვნული გმირი საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია 2010 წიგნი(პოპულარული)
ჭუმბურიძე დოდო გაზეთი „დროება“ ბათუმის დაკავების შესახებ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახ. უნ-ის გამომცემლობა, ბათუმი. 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „უჩინარი, მაგრამ დიდი“, _ ალექსანდრე გარსევანიშვილი( (1864-1936). გამომცემლობა უნივერსალი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო დილპლომატიური ომი საქართველოს წინააღმდეგ 1921 წლის დასაწყისში 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „თანამედროვეობის ყველაზე დიდი მეცნიერი“ და „საქართველოს ლომონოსოვი“, _ ვასილ პეტრიაშვილი (1845-1908) გამომცემლობა უნივერსალი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საინგილო - ისტორია და თანამედროვეობა გამომცემლობა უნივერსალი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები მე-20 საუკუნის საქართველოში გამომცემლობა უნივერსალი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ისტორიული პორტრეტები, დასაწყისი მე-20 საუკუნისა 2008 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო რუსული კოლონიალიზმი საქართველოში გამომცემლობა უნივერსალი 2008 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო განათლება მე-19-მე-20 საუკუნეების საქართველოში და ცარიზმის კოლონიური პოლიტიკა გამომცემლობა უნივერსალი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართლის სამეფოს ურთერთობა რუსეთთან მე-18 საუკუნის პირველ მეოთხედში და სულხან-საბა ორბელიანი 2008 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეროვნული და პოლიტიკური შეხედულებების გაგებისათის („საფლავი მეფისა ირაკლისა“) Schollar's Press 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო რუსული დასახლებები საქართველოში(XIX-XX სს.) და „გადასახლებულთა სამმართველოს ამიერკავკასიის განყოფილება“ 2007 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო დიმიტრი ნაზარიშვილი 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო კიტა აბაშიძე - მოღვაწეობისა და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური აზროვნების ზოგიერთი ასპექტის შეფასებისათვის 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართველი ხალხის ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლა მე-20 საუკუნის დასაწყისში; 1918-1921 წლები გამომცემლობა „მემატიანე“ 2003 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო განათლება 1918-1921 წლებში გამომცემლობა „ინტელექტი“ 2000 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო აჭარის საკითხი 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი გამომცემლობა „მემატიანე“ 1999 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო საქართველო-სომხეთის ურთიერთობა 1918-1921 წლებში და ქართული საზოგადოებრივი აზრი გამომცემლობა „მემატიანე“ 1999 მონოგრაფია
ჭუმბურიძე დოდო სახელმწიფო იდეოლოგისა და პოლიტიკის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოს დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 2001 ჟურნალი-გაზეთი
ჭუმბურიძე დოდო სოციალისტური იდეოლოგია და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა. 2001 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები მე-20 საუკუნის ათიანი წლების ქართველი ინტელიგენციის ნააზრევში გამომცემლობა უნივერსალი 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ქართული პუბლიცისტიკა მეფის რუსეთის კოლონიური პოლიტიკის ამსახველი რუსული პრესის წინააღმდე 1907-1910 წლებში 2004 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო გრიგოლ ვეშაპელი გამომცემლობა უნივერსალი 2005 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო პოლიტიკური ბრძოლები სოციალური და ეროვნული ნიშნით XX საუკუნის დასაწყისში გამომცემლობა უნივერსალი 2006 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის იდეოლოგიური საფუძვლები XIX-XX საუკუნეებში გამომცემლობა უნივერსალი 2007 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად საქართველოს ახალი ისტორიის წყაროთმცოდნეობითი ბაზა და ალექსანდრე ცაგარელი 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად ხელოვნებისა და მეცნიერების, როგორც კულტურული ქმედების პრობლემა ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები I 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად ბათუმში აშშ კონსულის მოღვაწეობის ვადების დაზუსტებისთვის 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად სახელმწიფო მოწყობის იდეის ევოლუცია საქართველოში 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად სოლომონ დოდაშვილის სულიერი პორტრეტისათვის 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად საქართველოს ისტორიული ექსკურსი გლობალიზაციის ჭრილში 2017 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ტყეშელაშვილი ზვიად ბიბლიური რემინისცენციები ძველ ქართულ ჰაგიოგრაფიულ წყაროებში უნივერსალი 2017 წიგნი(სამეცნიერო)
ტყეშელაშვილი ზვიად ეროვნული კონცეპტები ნიკო ნიკოლაძის თეორიულ ნააზრევსა და პრაქტიკულ მოღვაწეობაში 2018 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა ერთი ანთროპონიმის დაზუსტებისათვის იაკობ ხუცესის „შუშანიკის წამებაში“ ინტელექტი 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა კატენებიანი თხზულების შედგენილობის პრინციპი და წყაროთა საკითხი, ინტელექტი 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა გელათის სალიტერატურო სკოლის თარგმანების ძირითადი ენობრივი ტენდენციები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2013 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა შიშის ფენომენის სოციო-კულტურული ასპექტები ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში თსუ გამომცემლობა 2011 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა ზოგიერთი ცნება-ტერმინის გამოხატვისათვის ქართველ ელინოფილებთან აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 2009 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა ზოგადი არქეტიპული მოდელები და მათი მოდიფიცირების თავისებურებანი „ვეფხისტყაოსანში“ თსუ გამომცემლობა 2016 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
მრევლიშვილი ნანა სასულიერო მწერლობა - წერილები - აგიოგრაფია, ჰიმნოგრაფია, ეგზეგეტიკა მერიდიანი 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
ბერიკაშვილი დავით The First Evidence of Burials from Samshvilde A Preliminary Archaeological and Bioarchaeological Study The University of Georgia Publishing House 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით Ceramics from Samshvilde (Georgia): A pilot archaeometric study. Journal of Archaeological Science 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით The Silver Coins of Queen Rusudan from Samshvilde” (Discovery of 2019) The University of Georgia Publishing House 2020 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო _საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობისა და საზღვრების საკითხი 1917-1921 წლებში საქართველოს უნივერსიტეტისგამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ჭუმბურიძე დოდო ბათუმის ურბანული და სოციო-კულტურული სახე პირველი მსოფლიო ომის წინ (1910-1914 წწ.) ბათუმის შოთა რუსთ^აველის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
ბერიკაშვილი დავით ,,რუსუდან დედოფლის ვერცხლის მონეტები სამშვილდედან'' 2019 წლის აღმოჩენა საქართველოს უნივერსიტეტი 2021 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ბერიკაშვილი დავით ,,სამშვილდის შემოგარენის ლანდშაფტის დაზვერვების შედეგები'' (ჭივჭავისა და ხრამის ხეობები) Archaeopress, Summertown Pavilion, 18-24 Middle Way, Oxford OX2 7LG 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ღუდუშაური თინა Shifts in the Associative Continuum of the Concept Maia Chkheidze, Revaz Tabatadze, Tina Gudushauri Diamond Scientific Publishing 2022 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
მრევლიშვილი ნანა ეკლესიასტეს თარგმანებათა გელათური ვერსია. საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
მრევლიშვილი ნანა სასულიერო მწერლობა - წერილები თსუ 2022 წიგნი(სამეცნიერო)
სანაძე მანანა ქართლის მეფე დარჩილი ( ვახტანგ გორგასლის ვაჟი) და მისი ცხოვრების ამსახველი ქრონიკები საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2020 წიგნი(სამეცნიერო)
გაგოშიძე გიორგი მოღნისის ტაძარი თბილისში. ახალი არქეოლოგიური მონაცემები 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო საქართველოს მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობისა და საზღვრების საკითხი 1917-1921 წლებში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 წიგნი(სამეცნიერო)
სალუქვაძე ვანო ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში და მათი ეროვნულ-კულტურული თვითიდენტიფიკაცია (სამსუნის ილის ჩარშამბას და სალიფაზარის ილჩეს სოფლების მაგალითზე) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
სალუქვაძე ვანო 1853-1856 წწ. ყირიმის ომისა და 1877-1878 წწ. რუსეთ-ოსმალეთის ომების ასახვა ქართულ ფოლკლორში საქართველოს უნივერსიტეტის გამომცემლობა 2023 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ქართული ისტორიოგრაფიის ძირითადი ტენდენციები ნაციონალიზმის ეპოქაში და ისტორიული გმირის კონცეფცია“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შრომები, XVI, ბათუმი, 2023; 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ჭუმბურიძე დოდო 16. .„მეფე ვახტანგ გორგასლის ქრონოლოგიის საკითხი : მოსე ჯანაშვილი, კირილ თუმანოვი, მანანა სანაძე საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო კრებული „მაცნე“, 2023 0 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული
ჭუმბურიძე დოდო „ეროვნული ინტერესებისა და ახალი ტექნოლოგიური მიღწევების ურთიერთმიმართების საკითხი ნაციონალიზმის ეპოქის ქართულ აზროვნებაში“. 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი
ღუდუშაური თინა სინერგეტიკული პარადიგმა: ლინგვისტური და კულტურული ანთროპოლოგიის შერწყმა კულტურულ ღირებულებათა კვლევებში SADAB 2023 კონფერენციის აბსტრაქტების წიგნი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი
ღუდუშაური თინა სოციოკულტურული საზღვრების მნიშვნელობა დეპორტირებული მესხების ეთნიკური იდენტობის შენარჩუნების პროცესში(სამხრეთ საქართველოს მონაცემების კონტექსტში) Diamond Scientific Publishing 2024 სამეცნიერო ჟურნალი/კრებული ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა პროფესორი,ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დირექტორი

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა