საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

ჩვენ შესახებ

ინსტიტუტი წარმოადგენს საქართველოს უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ, მულტიდისციპლინურ სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულს, რომლის საქმიანობის სფეროა ქართველოლოგიის სფეროში კვლევების დაგეგმვა, კოორდინირება და განხორციელება, რაც, ფართო გაგებით მოიცავს საქართველოს შემსწავლელ ყველა ჰუმანიტარულ დარგს: ენათმეცნიერებას, ლიტერატურათმცოდნეობას, ხელოვნებას, არქეოლოგიას, ფოლკლორისტიკას, ეთნოგრაფიას, ნუმიზმატიკას, სფრაგისტიკას, ისტორიას, ეკონომიკას, სამართალმცოდნეობას, ფილოსოფიას, ფსიქოლოგიას, ეპიგრაფიკას, პალეოგრაფიას, წყაროთმცოდნეობას და ა.შ. ისევე როგორც არაჰუმანიტარული დარგების ისტორიას და ამ დარგებში მოღვაწე მეცნიერების წარმოჩენას.

 

ინსტიტუტი გეგმავს ეროვნული და საერთაშორისო აკადემიური ღონისძიებების ორგანიზებას და თანამშრომლობას სხვადასხვა აკადემიურ ინსტიტუტებთან, კვლევით, თუ სასწავლო ცენტრებთან, საექსპერტო, საკონსულტაციო და წარმომადგენლობითი საქმიანობის განხორციელებას, კონფერენციების და სემინარების მოწყობას, ელექტრონული ბაზების, მუზეუმების და საგამოფენო სივრცეების შექმნას და ა.შ.

 

ინსტიტუტის დირექტორია მისი დამაარსებელი, პროფესორი მანანა სანაძე.

კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა