საქართველოს
უნივერსიტეტი

თამაზ ბერაძის სახელობის ქართველოლოგიის ინსტიტუტი

სტრუქტურა

ინსტიტუტის სტრუქტურა შედგება მართვის ორგანოებისა (ინსტიტუტის დირექტორი და ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო) და სამეცნიერო სტრუქტურული ერთეულებისაგან (დეპარტამენტებისაგან).


ინსტიტუტის სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ საქმიანობას ხელმძღვანელობს ინსტიტუტის დირექტორი.


ინსტიტუტის პერსონალი შედგება ადმინისტრაციული, სამეცნიერო და დამხმარე პერსონალისგან. ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალია:


ინსტიტუტის დამხმარე პერსონალია სპეციალისტი, რომელიც ასრულებს საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ არასამეცნიერო საქმიანობას.კონტაქტი

2 55 22 22
კოსტავას 77ა